Livet begynte i havet. Det er anslått at verdenshavene er hjem til over to millioner ulike arter, og mer enn 90 prosent av livet her kan fortsatt være uoppdaget!

Til tross for disse enorme mengdene med liv, er vi utrolig nok i ferd med å fylle havet med enda større mengder med søppel.

Fortsetter vårt forbruk av plast å øke i samme tempo som nå, vil vekten av plast i havet være større enn vekten av fisk i 2050.

Vi vil stoppe forsøplingen og redde livet i havet! Bli med oss i kampen for å få en slutt på at plast og annet søppel havner i havet og tar livet av dyrene som bor der. Bli Havfadder!

© Bård Løken/WWF Verdens naturfond

SøPPEL I HAVET

Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet! Og mengden bare øker. Dersom utviklingen fortsetter anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050. Da vil også mengden plast i havet overstige mengden fisk. Vi vil rett og slett ha ødelagt verdens hav.

Bare 20 prosent av søppelet som havner i havet kommer fra aktivitet på havet, som fiskeri, petroleumsindustri og shipping. Det vil si at hele 80 prosent kommer fra det vi gjør på land – enten det er en plastpose som blåser bort, en heliumsballong som mistes eller avfall fra storindustrien som dumpes.

© Shutterstock

LIVET I HAVET

Alle dyr og leveområder i havet blir påvirket av søppelet. Plast er kanskje den største enkelttrusselen. Dyrene som lever i havet, fra de minste plankton til de største hvalene, får i seg plast. Plast utgjør en direkte dødsårsak som rammer stadig flere dyr.

En stor utfordring er at når tiden går, brytes plasten stadig mer ned og ender opp som det vi kaller mikroplast. Altså veldig små, nesten usynlige plastbiter. Men de er fortsatt like skadelige. Sjøfugl er spesielt utsatt, og for eksempel har hele 95 prosent av alle havhester undersøkt i Nordsjøen plast i magesekken.

© Joar Haaland

HVA GJøR WWF?

Først og fremst jobber WWF for å forhindre at nytt søppel havner i havet. God avfallshåndtering og resirkulering av plast er noe av det viktigste vi kan gjøre for å klare det. Alle kan bidra her!

Men problemet er enormt og løsningene må være større enn hva hver enkelt av oss kan gjøre hjemme. Derfor trenger vi flere faddere som vil være med å støtte arbeidet for å få til de store endringene.

© Megan Lorenz

BLI HAVFADDER

Norsk natur er vakker, vill og unik. Noen av de mest spektakulære områdene vi har er havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og den spesielle naturen som finnes her.

Flertallet av norske politikere vurderer å tillate oljeboring her. Nå er tiden inne for å si tydelig ifra: dette kan vi ikke tillate!

Vårt arbeid

VI VIL REDDE HAVET!

Søppel i havet er et enormt problem for livet der. Et stort antall dyr skades og drepes av plast hvert år. Alt fra små plankton til seler, skilpadder, haier og hvaler får i seg plast eller setter seg fast i plast. For eksempel antas det at 99 prosent av alle sjøfuglartene vil ha plast i fordøyelsessystemet sitt innen 2050.

Skal vi redde livet i havet, må vi handle nå og få stoppet mengdene med ny plast fra å havne i havet. WWF vil stoppe forsøplingen av verdens hav – og vi trenger din hjelp!

WWF jobber for å:
• Hjelpe land til å lage infrastruktur og systemer for å håndtere avfall – over hele verden.
• Rydde opp i våre egne farvann. Norge kan, bør og skal rydde opp sitt eget avfall – og det er mulig.
• Sørge for at produsenter over hele verden tar ansvar for alt plastavfall de bidrar til.

© Chris McCann / WWF-US

TA VARE På DET FANTASTISKE

Verdenshavene er virkelig unike – og utrolig viktige for alt som lever her på jordkloden. Havet er hjem til et mylder av liv! Selv om vi bare har utforsket en brøkdel av det enorme havrommet, vet vi at det lever flere arter der enn på landjorda. Alt fra haier og hvaler til plankton og alger trenger hverandre for å overleve. WWF jobber for at ingen av disse artene skal dø ut.

© NATUREPL.COM / Solvin Zankl / WWF

NYE MARINE VERNEOMRåDER

WWF jobber for å opprette marine verneområder. Det vil gi beskyttelse for hele eller deler av et økosystem, slik at flest mulig arter kan leve trygt der. WWFs internasjonale mål er at minst ti prosent av verdens havarealer vernes innen 2020. Godt under 1 prosent av havet har et slags vern i dag.

© WWF / James Morgan

GOD FORVALTNING AV HAVET

Havet gir mat til over tre milliarder mennesker på jorda. Da er det avgjørende at fisket og oppdrett av fisk, foregår på en bærekraftig måte, slik at ikke arter utryddes. WWF jobber for å sikre levedyktige kystsamfunn og en sikker fremtidig inntekt for fiskere, både i Norge og i resten av verden.

©

NORGE

Over 2300 arter i norsk natur er regnet som truet, og halv­parten av Norges truede arter lever i skogene våre. WWF jobber med å ta vare på mang­foldet i norsk natur, både på land og i vann. Vi jobber for bære­kraftig bruk av natur­ressursene og for at den mest verdi­fulle og sår­bare naturen skal sikres gjennom vern.

VÅR VISJON

En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år — fra 1970 til 2020 — kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet.

WWFs nye «Living Planet Report» viser at vi mister 2 prosent av verdens dyr hvert år. Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser og skape en fram­tid der menne­sker lever i harmoni med naturen. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen — sammen kan vi få det til!