Livet begynte i havet. Det er anslått at verdenshavene er hjem til over to millioner ulike arter, og så mye som 91 prosent av livet her kan fortsatt være uoppdaget!

Til tross for disse enorme mengdene med liv, er vi utrolig nok i ferd med å fylle havet med enda større mengder med søppel.

Fortsetter vårt forbruk av plast å øke i samme tempo som nå, vil vekten av plast i havet være større enn vekten av fisk i 2050.

Vi vil stoppe forsøplingen og redde livet i havet! Bli med oss i kampen for å få en slutt på at plast og annet søppel havner i havet og tar livet av dyrene som bor der. Bli WWF-fadder!

Vi vil redde havet

STOPP FORSØPLINGEN!

Søppel i havet er et enormt problem for livet der. Rundt én million sjøfugler, hundre tusen marine pattedyr og et ukjent antall andre dyr og fisker skades eller dør unødvendig hvert år.

Skal vi redde livet i havet, må vi handle nå og få stoppet mengdene med ny plast fra å havne i havet. WWF vil stoppe forsøplingen av verdens hav – og vi trenger din hjelp!

WWF jobber for å:
• Hjelpe land til å lage infrastruktur og systemer for å håndtere avfall – over hele verden.
• Rydde opp i våre egne farvann. Norge kan, bør og skal rydde opp sitt eget avfall – og det er mulig.
• Sørge for at produsenter over hele verden tar ansvar for alt plastavfall de bidrar til.

© Bård Løken/WWF Verdens naturfond

SØPPEL I HAVET

Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet! Og mengden bare øker. Dersom utviklingen fortsetter anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050. Da vil også mengden plast i havet overstige mengden fisk. Vi vil rett og slett ha ødelagt verdens hav.

Bare 20 prosent av søppelet som havner i havet kommer fra aktivitet på havet, som fiskeri, petroleumsindustri og shipping. Det vil si at hele 80 prosent kommer fra det vi gjør på land – enten det er en plastpose som blåser bort, en heliumsballong som mistes eller avfall fra storindustrien som dumpes.

© Shutterstock

LIVET I HAVET

Alle dyr og leveområder i havet blir påvirket av søppelet. Plast er kanskje den største enkelttrusselen. Dyrene som lever i havet, fra de minste plankton til de største hvalene, får i seg plast. Plast utgjør en direkte dødsårsak som rammer stadig flere dyr.

En stor utfordring er at når tiden går, brytes plasten stadig mer ned og ender opp som det vi kaller mikroplast. Altså veldig små, nesten usynlige plastbiter. Men de er fortsatt like skadelige. Sjøfugl er spesielt utsatt, og for eksempel har hele 95 prosent av alle havhester undersøkt i Nordsjøen plast i magesekken.

© Joar Haaland

HVA GJØR WWF?

Først og fremst jobber WWF for å forhindre at nytt søppel havner i havet. God avfallshåndtering og resirkulering av plast er noe av det viktigste vi kan gjøre for å klare det. Alle kan bidra her!

Men problemet er enormt og løsningene må være større enn hva hver enkelt av oss kan gjøre hjemme. Derfor trenger vi flere faddere som vil være med å støtte arbeidet for å få til de store endringene. Bli fadder!

Les mer om hva WWF gjør for å stanse forsøplingen >>

© Megan Lorenz

BLI WWF-FADDER

Norsk natur er vakker, vill og unik. Noen av de mest spektakulære områdene vi har er havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og den spesielle naturen som finnes her.

Flertallet av norske politikere vurderer å tillate oljeboring her. Nå er tiden inne for å si tydelig ifra: dette kan vi ikke tillate!

VÅR VISJON

En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år — fra 1970 til 2020 — kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet.

WWFs nye «Living Planet Report» viser at vi mister 2 prosent av verdens dyr hvert år. Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser og skape en fram­tid der menne­sker lever i harmoni med naturen. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen — sammen kan vi få det til!

VÅRT ARBEID

Alt henger sammen

WWF er verdens største miljø­organi­sasjon og jobber for at ingen flere arter skal dø ut som konse­kvens av menne­skers hand­linger. Verden er ikke slik den var da WWF ble stiftet for 55 år siden. Derfor har også WWF ut­viklet seg. Fra å jobbe kun med utrydnings­truede dyr og deres leveområder, jobber vi nå for å møte de glo­bale utford­ringene verden står overfor.

Alt henger sammen. Derfor jobber WWF med å redde leve­områder både i havet og på land, vi jobber med å redde dyr fra kryp­skyttere men også fra øde­leggende klima­endringer, vi jobber både lokalt og globalt. Proble­mene er stadig mer kom­plekse, og derfor må også løs­ningene være det. Støtt vårt arbeid — bli WWF-fadder.

HAV

Livet begynte i havet. 71 prosent av jordas over­flate er dekket av hav, og her nede i dypet lever alt fra ørsmå bak­terier til det stør­ste dyret som noen gang har eksi­stert — blåhvalen. I norske far­vann finnes ver­dens største torske- og silde­bestand, noen av verdens største fore­komster av dyp­vanns­koraller, fro­dige tare­skoger og enorme sjøfuglkolonier.

Isødet i nord er hjem for isbjørner, islevende seler og giganter som grøn­lands­hvalen. For at verden skal kunne fort­sette å ha glede av den skatt­kisten som havet er, må vi ta vare på livet der. Derfor jobber WWF for bære­kraftig fiske­opp­drett og å bekjempe over­fiske, opp­rette marine verne­områ­der, for­hindre foru­rensning og marin for­søp­ling, og for å bremse klimaendringene.

SKOG

Verdens skoger er jordens grønne, levende og liv­givende lunger. Skogen skaper oksygen som vi trenger for å puste, den hindrer jord­erosjon, bidrar til vann­syk­lusen og bevarer et sta­bilt klima. åtte av ti av alle arter som lever på land, lever i skogen. Men skogene våre er under stadig økende press.

Hvert år mister vi 13 millioner hektar skog — et område tre ganger så stort som Danmark! WWF jobber for å bevare ver­dens skoger, fra de dype regn­skogene i Ama­zonas og Kongo, til den vid­strakte tai­gaen i Russ­land og Norges naturskoger.

ARTER

Her på jorden lever rundt to millioner arter som er beskrevet av viten­skapen. Men det er anslått at alt fra fem til hundre millioner arter egent­lig finnes på kloden vår. Her finnes et myldrende mang­fold av liv: duft­ende blom­ster, stikk­ende insek­ter, syn­gende fugler, svøm­mende fisker, raske hjorte­dyr og smygende kattedyr.

Livet på jorden har utviklet seg i øko­systemer, der hver art har sin rolle. Men den fine balan­sen i naturen er truet. WWFs Living Planet Report viser at det aldri har stått verre til for jor­dens natur­mang­fold enn nå. På bare 50 år — fra 1970 til 2020 — kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet. WWF jobber for å bevare jordens arter og å stanse tapet av naturmangfold.

KLIMA

Klimaendringene truer alt vi har kjært. Smeltende isbreer, høyere hav­nivå, villere stormer, tørke og flom vil påvirke alle verdens konti­nenter. Mange sam­funn og øko­systemer merker allerede virk­ningene: vann­for­syninger skrum­per inn, avlinger går til grunne, skoger brenner og korall­rev dør som følge av surere hav.

Menneskenes og naturens livs­grunnlag er truet av klima­endringene. WWF jobber derfor for å bekjempe disse endringene — og ivareta sikker­heten og livs­vil­kårene til folk, dyr og natur over hele verden.

© Bård Løken/WWF Verdens naturfond

NORGE

Norsk natur er unik. Fra trange fjord­armer til mer enn totusen meter høye topper, fra varmekjær edel­løv­skog til iskald tundra — her finnes et stort mang­fold av arter og natur­typer. Ingen andre land har samme type høy­fjells­natur som vi har. Vass­drags­naturen er også unik, med de rike elvene og bratte fossene.

Over 2300 arter i norsk natur er regnet som truet, og halv­parten av Norges truede arter lever i skogene våre. WWF jobber med å ta vare på mang­foldet i norsk natur, både på land og i vann. Vi jobber for bære­kraftig bruk av natur­ressursene og for at den mest verdi­fulle og sår­bare naturen skal sikres gjennom vern.

BLI WWF-FADDER

Norsk natur er vakker, vill og unik. Noen av de mest spektakulære områdene vi har er havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og den spesielle naturen som finnes her. Dette er nemlig natur i verdensklasse, og områder vi nordmenn kan være stolte av.

Til tross for dette, vurderer flertallet av norske politikere å ødelegge naturperlene ved å tillate oljeboring her. Nå er tiden inne for å si tydelig ifra: dette kan vi ikke tillate!