Livet begynte i havet. Det er anslått at verdenshavene er hjem til over to millioner ulike arter, og mer enn 90 prosent av livet her kan fortsatt være uoppdaget!

Til tross for disse enorme mengdene med liv, er vi utrolig nok i ferd med å fylle havet med enda større mengder med søppel.

Fortsetter vårt forbruk av plast å øke i samme tempo som nå, kan vekten av plast i havet være større enn vekten av fisk i 2050.

Vi vil stoppe forsøplingen og redde livet i havet! Bli med oss i kampen for å få en slutt på at plast og annet søppel havner i havet og tar livet av dyrene som bor der. Bli Havfadder!

© Bård Løken/WWF Verdens naturfond

SøPPEL I HAVET

Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet! Og mengden bare øker. Dersom utviklingen fortsetter anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050. Da vil også mengden plast i havet overstige mengden fisk. Vi vil rett og slett ha ødelagt verdens hav.

Bare 20 prosent av søppelet som havner i havet kommer fra aktivitet på havet, som fiskeri, petroleumsindustri og shipping. Det vil si at hele 80 prosent kommer fra det vi gjør på land – enten det er en plastpose som blåser bort, en heliumsballong som mistes eller avfall fra storindustrien som dumpes.

© Shutterstock

LIVET I HAVET

Alle dyr og leveområder i havet blir påvirket av søppelet. Plast er kanskje den største enkelttrusselen. Dyrene som lever i havet, fra de minste plankton til de største hvalene, får i seg plast. Plast utgjør en direkte dødsårsak som rammer stadig flere dyr.

En stor utfordring er at når tiden går, brytes plasten stadig mer ned og ender opp som det vi kaller mikroplast. Altså veldig små, nesten usynlige plastbiter. Men de er fortsatt like skadelige. Sjøfugl er spesielt utsatt, og for eksempel har hele 95 prosent av alle havhester undersøkt i Nordsjøen plast i magesekken.

© Joar Haaland

HVA GJøR WWF?

Det aller viktigste vi kan gjøre for å snu utvik­lingen, er å hindre nytt søppel fra å havne i havet. Derfor jobber vi både nasjonalt og inter­nasjonalt for å få til dette. Vi jobber for å få plass en global rett­slig bind­ende avtale mot søppel i havet. Vi jobber for å få på plass gode avfalls­hånd­terings­systemer i utvik­lings­land. Og vi jobber for å få på plass et forbud mot engangs­plast her i Norge.

For å få til alt dette, og alle de andre til­takene vi jobber med, trenger vi deg med på laget!

© Megan Lorenz

BLI HAVFADDER

Norsk natur er vakker, vill og unik. Noen av de mest spektakulære områdene vi har er havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og den spesielle naturen som finnes her.

Flertallet av norske politikere vurderer å tillate oljeboring her. Nå er tiden inne for å si tydelig ifra: dette kan vi ikke tillate!

Vårt arbeid

VI VIL REDDE HAVET!

WWF jobber først og fremst for å stanse nytt søppel fra å havne i havet. Og for å få til det må vi få verdens ledere, politikere og nærings­liv med på laget. Dette arbeidet har allerede gitt fan­tastiske resul­tater! WWF lan­serte ideen om en null­visjon for marin for­søp­ling sommeren 2016 og i desember samme år ble vis­jonen ved­tatt under FNs miljø­forsamling. En svært viktig seier for livet i havet!

Neste steg er å få på plass en global og juri­disk bind­ende avtale for å stoppe for­søp­lingen av havene våre. Mangelen på slike inter­nas­jonale for­plikt­elser gjør at det i dag ikke har noen konse­kvenser å forsøple havet. Det må endres. Derfor jobber vi nå med å få alle FNs medlems­land til å inngå en slik avtale.

For å få samlet inn plasten som ellers havner i naturen, og få hånd­tert plast­avfall på en riktig måte, så må avfalls­systemer på plass. Det må være enkelt og lønn­somt for folk å hånd­tere søppelet sitt. WWF jobber nå for å få disse systemene på plass flere steder i Sørøst-Asia.

Her til lands jobber vi blant annet for et forbud mot unød­vendig engangs­plast, for obliga­torisk rappor­tering av tapt fiske­utstyr og for at alle som produ­serer plast skal ha ansvar for at plasten blir for­svar­lig hånd­tert etter bruk.

© Chris McCann / WWF-US

TA VARE På DET FANTASTISKE

Verdenshavene er virkelig unike – og utrolig viktige for alt som lever her på jordkloden. Havet er hjem til et mylder av liv! Selv om vi bare har utforsket en brøkdel av det enorme havrommet, vet vi at det lever flere arter der enn på landjorda. Alt fra haier og hvaler til plankton og alger trenger hverandre for å overleve. WWF jobber for at ingen av disse artene skal dø ut.

© NATUREPL.COM / Solvin Zankl / WWF

NYE MARINE VERNEOMRåDER

WWF jobber for å opprette marine verneområder. Det vil gi beskyttelse for hele eller deler av et økosystem, slik at flest mulig arter kan leve trygt der. WWFs internasjonale mål er at minst ti prosent av verdens havarealer vernes innen 2020. Godt under 1 prosent av havet har et slags vern i dag.

© WWF / James Morgan

GOD FORVALTNING AV HAVET

Havet gir mat til over tre milliarder mennesker på jorda. Da er det avgjørende at fisket og oppdrett av fisk, foregår på en bærekraftig måte, slik at ikke arter utryddes. WWF jobber for å sikre levedyktige kystsamfunn og en sikker fremtidig inntekt for fiskere, både i Norge og i resten av verden.

©

NORGE

Over 2300 arter i norsk natur er regnet som truet, og halv­parten av Norges truede arter lever i skogene våre. WWF jobber med å ta vare på mang­foldet i norsk natur, både på land og i vann. Vi jobber for bære­kraftig bruk av natur­ressursene og for at den mest verdi­fulle og sår­bare naturen skal sikres gjennom vern.

VÅR VISJON

En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år — fra 1970 til 2020 — kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet.

WWFs nye «Living Planet Report» viser at vi mister 2 prosent av verdens dyr hvert år. Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser og skape en fram­tid der menne­sker lever i harmoni med naturen. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen — sammen kan vi få det til!