Gaupa er sterkt truet i Norge. 1. februar startet likevel vinterens lisensjakt på den. Også våre andre rovdyr har det vanskelig. Bjørn og jerv er sterkt truet, mens ulven regnes som kritisk truet. WWF mener det er plass til rovdyr i norsk natur, og at de hører naturlig hjemme her.

Rovdyrene er viktige for økosystemet og de har en egenverdi som gjør at vi ikke har rett til å utrydde dem. I naturen jakter rovdyr på store byttedyr som elg, rein og rådyr. De fanger de sykeste og svakeste. Slik holder de byttedyrbestandene friske, samtidig som de sørger for at det ikke blir for mange av dem. Og så gir de åtseleterne noe å leve av.

Våre store rovdyr vekker mye følelser. De har en helt spesiell plass i livet til oss mennesker, også – selv om de aller færreste noen gang har sett et stort rovdyr ute i det fri. Folkeeventyrene er fulle av dem, og barnerommene flyter over av pusete utgaver i miniatyr.

WWF ønsker å bevare rovdyrene, og sørge for at vi har livskraftige bestander. For å klare dette trenger vi hjelp. Bli med og kjemp for store rovdyr i norsk natur.

Bli rovdyrfadder!

© Bård Løken/WWF Verdens naturfond

ULV

Vinteren 2016-2017 ble bestanden av helnorske ulver vurdert å være 54-56 individer. I tillegg er det 51-56 ulver som lever i grenserevir mot Sverige. De siste årene har viltnemdene gjort vedtak som ville tatt ut 90 prosent av Norges ulver. Dette jobber WWF for å stoppe.

I Norge er ulven en kritisk truet art, og vi er forpliktet å bevare den gjennom blant annet Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen. Til vanlig jobber WWF for å bevare ulven gjennom å påvirke politiske vedtak og påklage dem vi er uenige i. Nylig gikk WWF til sak mot staten for å stoppe lisensjakten på ulv, som vi mener er lovstridig.

© Shutterstock

GAUPE

Gaupa er det eneste viltlevende kattedyret i Norden. I 2016 ble det vurdert at det lever omtrent 310 individer i Norge. Det vil si at gaupa er regnet som sterkt truet. Bestanden har gått ned de siste årene, og ligger under bestandsmålet som er satt for den. Likevel tillates det jakt på den. Dette mener WWF er uforsvarlig, og det er noe vi jobber for å stoppe.

Gaupa er sky og vanskelig å få øye på. Men ferdes du i områder med gaupe kan du være ganske sikker på at den har sett deg. Vårt store kattedyr bidrar til å gjøre naturen litt villere, og livet litt rikere. WWF mener gaupa er verdt å bevare.

© Joar Haaland

BJØRN

Antallet bjørner i Norge går nedover. I 2016 ble det registrert laveste antall bjørner siden 2009. Likevel fortsetter myndighetene å gi fellingstillatelser. Utviklingen er nedslående, og det trengs tiltak for å snu den negative trenden. I Norge regner man med at det lever omtrent 125 bjørner, og bjørnen regnes dermed som sterkt truet.

WWF jobber for at vi skal ha en livskraftig bestand av bjørner i norsk natur. Det betyr at fellingstillatelser må reduseres samtidig som det igangsettes et samarbeid med Sverige så flere bjørner spares på svensk side, og får muligheten til å vandre inn i Norge. Vi trenger hjelp for å redde bjørnen i Norge.

© Bård Løken/WWF Verdens naturfond

JERV

Jerv er en norsk ansvarsart, der mer enn 25 prosent av den europeiske bestanden finnes i Norge. Likevel har bestanden gått ned årlig de siste årene, og jerven regnes som sterkt truet. Jakten på jerv foregår i stor grad ved såkalte hiuttak. Det vil si at man graver seg inn til hiet og avliver enten både mor og unger, eller bare ungene.

WWF mener både at jakten som tillates på et sterkt truet dyr er uforsvarlig, og at metodene som benyttes er unødvendig brutale. WWF jobber for at det skal være en livskraftig bestand av jerv i norsk natur. Vi håper du vil hjelpe oss i dette arbeidet ved å bli rovdyrfadder.

© Shutterstock

FJELLREV

Her i Norge finner vi fjell­reven fra Har­danger­vidda i sør til Finn­marks kyst­strøk i nord. Men selv om fjell­reven har vært fredet siden 1930, er den frem­deles en kri­tisk truet art i Norge. For ti år siden var den sør­norske be­standen nesten ut­dødd, men som følge av et om­fatt­ende avls­prosjekt er be­standen tre­doblet på ti år.

Sammen med myndig­heter og forsk­nings­insti­tusjoner skal WWF de neste årene bidra til at fjell­reven får bedre leve­kår. Fjell­revhi skal regi­streres, valpe­kull over­våkes, ekstra mat gjøres til­gjeng­elig for fjell­reven om det er nød­ven­dig. Din støtte som rovdyr­fadder vil bidra til at vi kan gjennom­føre dette.

© Joar Haaland

BLI ROVDYRFADDER

Til vanlig jobber WWF for å bevare rovdyrene gjennom å påvirke politiske vedtak og påklage dem vi er uenige i. Nylig gikk WWF til sak mot staten for å stoppe lisensjakten på ulv, som vi mener er lovstridig.

WWF ønsker å bevare rovdyrene, og sørge for at vi har livskraftige bestander. For å klare dette trenger vi hjelp. Bli med og støtt arbeidet for at vi skal ha store rovdyr i norsk natur!

Vårt arbeid

VI VIL REDDE ROVDYRENE!

WWF og våre rovdyr­faddere mener at store rovdyr hører naturlig hjemme i norsk natur. Vårt mål er at vi skal ha livs­kraftige bestander, fastsatt på et viten­skapelig grunnlag. Blir du rovdyr­fadder, er du en viktig del av dette arbeidets suksess.

Som rovdyrfadder støtter du politisk påvirknings­arbeid for å bedre situa­sjonen for store rovdyr i Norge. Du sørger for at WWF kan være til stede der beslut­ninger om rovdyr tas, f.eks. i regjeringens kontakt­utvalg for rovvilt. Du gir oss muligheten til å svare på høringer eller å påklage fellings­vedtak vi er uenige i.

Norske rovvilt­myndig­heter har vedtatt at totalt 42 ulver kan skytes i Norge til vinteren. Dette tilsvarer om lag 75 prosent av de helnorske ulvene. De 42 ulvene lever både innenfor og utenfor den såkalte ulvesonen i Norge.

WWF har saksøkt staten fordi vi mener at norsk ulve­forvalt­ning er i strid med både Grunn­loven, natur­mang­fold­loven og Bern­konven­sjonen. Vi føler at vi ikke har noen annen utvei slik den norske ulve­for­valt­ningen er nå. Saken kommer opp for Oslo tingrett i løpet av vinteren.

VÅR VISJON

En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år — fra 1970 til 2020 — kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet.

WWFs nye «Living Planet Report» viser at vi mister 2 prosent av verdens dyr hvert år. Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser og skape en fram­tid der menne­sker lever i harmoni med naturen. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen — sammen kan vi få det til!

© Sverre Lundemo

SKOGEN

I norsk rødliste for arter 2015 slås det fast at om lag halv­parten av de utryd­nings­truede artene i Norge lever i skog. Hoved­årsaken til at så mange arter i skogen er på rød­lista er skogs­drift og areal­skapte end­ringer. WWF ønsker å bevare det fan­tas­tiske mang­foldet som skogen repre­sen­terer. Derfor er vern av norsk skog et viktig arbeids­område for oss.

© NATUREPL.COM / Solvin Zankl / WWF

HAVET

Det er anslått at verdens­havene er hjem til over to mill­ioner ulike arter, og så mye som 91 pro­sent av livet her kan fort­satt være uopp­daget! Til tross for disse enorme meng­dene med liv, er vi utro­lig nok i ferd med å fylle havet med enda større meng­der med søppel. Fort­setter vårt for­bruk av plast å øke i samme tempo som nå, vil vekten av plast i havet være større enn vekten av fisk i 2050.

© naturepl.com  / Doug Allan / WWF

KLIMA

Når vi forandrer klimaet for­andrer vi alt. Is smel­ter, korall­rev dør, inn­sjøer tørker ut, fug­ler og dyr finner ikke mat til ungene sine. WWF jobber for at ingen flere dyr skal dø ut. Om vi ikke klarer å stoppe klima­end­ringene, vil vi ikke lykkes. I dag er klima­end­ringene den største enkelt­trusselen mot truede arter.

©

NORGE

Over 2300 arter i norsk natur er regnet som truet, og halv­parten av Norges truede arter lever i skogene våre. WWF jobber med å ta vare på mang­foldet i norsk natur, både på land og i vann. Vi jobber for bære­kraftig bruk av natur­ressursene og for at den mest verdi­fulle og sår­bare naturen skal sikres gjennom vern.

}